Regulamin wykonywania usług serwisowych

1. Firma Dobry Serwis świadczy usługi dla osób prywatnych oraz firm (zwanych dalej Zamawiającym).
2. Potwierdzenie przyjęcia sprzętu jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu, określony w nim Zamawiający traktowany jest przez Dobry
Serwis jako wyłączny właściciel sprzętu.
3. Dobry Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane oraz oprogramowanie i następstwa związane z ich utratą oraz za wady ukryte dostarczonego sprzętu
4. Zamawiający ponosi prawną odpowiedzialność za zainstalowane oprogramowanie oraz inne dane przekazane łącznie ze sprzętem.
5. Dobry Serwis nie ponosi odpowiedzialności za akcesoria pozostawione w komputerze, a nie zgłoszone w momencie oddawania sprzętu do naprawy.
6. Zamawiający oświadcza, że jest świadomy, że ingerencja w urządzenie (naprawa, diagnoza) może spowodować utratę gwarancji producenta.
7. Dobry Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nienaprawionego sprzętu z powodu niedostępności na rynku odpowiednich części zamiennych lub też innych
przyczyn od niego niezależnych. Nienaprawiony sprzęt może mieć objawy inne niż w momencie oddawania urządzenia do serwisu. Dobry Serwis nie
odpowiada za pogorszenie stanu nośnika informacji na skutek podjętych czynności.
8. Zgłoszone wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do serwisu. W szczególnych
przypadkach (np. oczekiwanie na części zamienne) okres naprawy może być wydłużony stosownie do zaistniałych okoliczności.
9. Zamawiający zobowiązuje się nie usuwać oraz nie zmieniać plomb i etykiet gwarancyjnych pod rygorem utraty gwarancji.
10. Gwarancją nie są objęte:
        a. uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne oraz wywołane nimi skutki,
        b. uszkodzenia powstałe na skutek napraw, przeróbek dokonywanych przez Zamawiającego, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją
użytkowania sprzętu.
        c. materiały eksploatacyjne
        d. konserwacja przewidziana w instrukcji obsługi sprzętu, zabrudzenia,
        e. uszkodzenia związane z oprogramowaniem.
11. W przypadku wykonywania przez Dobry Serwis czynności niezbędnych do określenia zakresu i wyceny naprawy, pobrana zostanie opłata w wysokości 85
zł brutto. W przypadku wykonywania naprawy przez Dobry Serwis w/w opłatą Zamawiający nie będzie obciążony.
12. O zakończeniu naprawy i możliwości odbioru sprzętu, zmianie kwalifikacji naprawy, kosztach przekraczających limit naprawy – Zamawiający zostanie
zawiadomiony telefonicznie, SMS-em, e-mailem lub listownie.
13. Po upływie 14 dni od zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu naprawy, w przypadku nieodebrania sprzętu, będzie naliczana opłata w wysokości 10 zł
brutto za każdy dzień przechowywania. Warunkiem odbioru sprzętu jest uregulowanie na rzecz Dobry Serwis w/w opłaty za przechowywanie sprzętu. Po
upływie 90 dni od zakończenia naprawy sprzęt zostanie przekazany do utylizacji.
14. Wymienione w ramach naprawy płatnej części zostaną zwrócone Zamawiającemu tylko na jego pisemne żądanie złożone przy oddaniu sprzęty do naprawy.
Przy braku takiego żądania wymienione części będą przekazane do utylizacji.

Regulamin (kliknij tutaj)